Kundavtal


1. Definitioner

Deklira avser ägaren av tjänsterna på deklira.se och deklira.com

Kund avser den juridiska person som köper en eller flera tjänster från Deklira

Tjänst avser Dekliras tjänster som finns tillgängliga på deklira.se och deklira.com

2. Dekliras åtaganden

A) Kunden kan lägga beställningar för Dekliras tjänster utan betalning. För att få full tillgång till Dekliras tjänster krävs dock att full betalning för tjänsten görs enligt de priser som finns tillgängliga på Dekliras hemsida.

B) Deklira erbjuder sina kunder att se totalresultatet av taxerbar reavinst eller reaförlust vid beställning av tjänsterna Basic och Trader. Gäller ej för Pro Trader.

C) Kunden har rätt till support för Dekliras tjänster. Deklira ansvarar dock inte för tredjepartsapplikationer som Kunden använder några av Dekliras tjänster i samband med.

D) Deklira har som ändamål att tillhandahålla sina tjänster dygnet runt alla dagar om året. Deklira lämnar dock inga garantier avseende tjänstens tillgänglighet. I fall av problem med hårdvara, mjukvara eller annan teknik, eller i händelse av uppdateringar eller underhåll kan tjänsten vara otillgänglig för Kunden.

3. Kundens åtaganden

A) Tjänsten är till för personligt bruk och kan inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person.

B) Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsten som vid var tidpunkt finns publicerade på Dekliras hemsida. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer ska aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. Deklira har rätt att ändra avgift med omedelbar verkan. Kunden har som skyldighet att se till att han eller hon har den senaste prisinformationen vid tidpunkt för köp.

C) Kunden ansvarar för att de uppgifter som anges vid beställning av Dekliras tjänster är korrekta, inklusive uppgifter som inhämtas från tredje part som kunden förser Deklira med.

D) Kunden är införstådd att tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Deklira skadelös avseende samtliga krav från tredje part som riktas mot Deklira med anledning av kundens användning av tjänsten.

4. Hantering av persondata

A) Deklira samlar in persondata från sina Kunder. Kontaktuppgifter sparas för att kunna förse sina Kunder med relevant information angående de tjänster som Kunden har visat intresse för. Annan persondata såsom namn och personnummer sparas för att kunna leverera tjänster till Kunden som kräver denna data för att vara komplett, till exempel K4-blanktetter till Skatteverket.

Kunddata som hanteras innefattar:

i) Telefonnummer
ii) Emailadres
iii) Postadress
iv) För och efternamn
v) Personnummer
vi) Värdepapperstransaktioner
vii) Internethistorik i form av cookies och data från Google Adwords och Analytics

B) Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens privata data. Deklira har dock rätt till användning och sparande av kundens data för att kunna förse Kunden med tjänster i framtiden. Datan kan också användas för statistiska ändamål för internt och externt bruk. Utöver detta äger Deklira rättigheter att använda den data som samlas in för statistiska ändamål under förutsättning att den presenteras på aggregerad nivå och utan referens till persondata som kan kopplas ihop med kunden. Med Kundens data avses här all information som Kunden tillgodogör Deklira, både direkt och indirekt via användande av Dekliras tjänster.

C) Om inte Kunden aviserar att persondata ska raderas sparas persondata i 10 år av Deklira.

D) Kunden har rätt att när som helst avisera att han eller hon inte vill att persondata ska sparas. I händelse av att Kunden meddelar att persondata inte skall sparas skall Deklira radera all persondata relaterat till kunden inom 30 dagar.

E) Deklira kan förse Kunden med marknadsföring relaterat till de tjänster eller likande tjänster som Kunden tidigare har visat intresse för. Kunde har rätt att när som helst förse Deklira med information att denne inte längre vill erhålla sådan korrespondens. I händelse av detta ska Deklira upphöra sådan marknadsföring till kunden i fråga.

F) Kunden har rätt att få tillgång till all data Deklira har sparat om Kunden i ett maskinläsbart (CSV) format. Detta gör att om Kunden skulle vilja föra över datan till en tredje part i syfte av att använda den till en annan tjänst ger Deklira Kunden tillgång till den data som krävs för att göra detta

5. Skydd av Dekliras tjänster genom upphovsrättslagen

Allt innehåll i de Tjänster som Deklira erbjuder såsom källkod, bilder och mjukvara omfattas av Dekliras upphovsrätt. Inget innehåll i de tjänster Deklira gör tillgängliga till Kunder får kopieras av en Kund eller av någon annan användare.

6. Viktigt om tjänsten

Tjänsterna Deklira erbjuder är i ändamålsenligt avsedda för användning av privata investerare. Deklira ger sina Kunder verktyg för att fatta beslut vid val av nätmäklare och redovisning av värdepapperstransaktioner på inkomstdeklarationer.

Information som Kunden får från tjänsten utgör ingen skatterådgivning, utan görs endast tillgänglig för Kunden i upplysande syfte. Deklira avsäger sig ansvar för att informationen är korrekt eller fullständig. All användning av informationen Deklira tillgodoser sker därför på egen risk. Eftersom det är Kunden som är ansvarig gentemot myndigheten för inkomstdeklarationen så måste Kunden noga kontrollera och jämföra genererade uppgifter med faktiska transaktioner, årssammandrag och deklarationsunderlag från Kundens mäklare eller annan instans där transaktionerna har tagit plats. Skattemyndigheten kommer sannolikt inte att acceptera felaktigheter eller utelämnad information i det material Kunden ger dem som en förmildrande omständighet om kunden för felaktigheterna vidare deklarationen.

Deklira tar inget ansvar i händelse av direkt eller indirekt skada på grund av eventuella brister i sina Tjänster. Deklira ansvarar inte för tillkommande skatt och eventuella skattetillägg orsakade av att underlagen varit felaktiga på något sätt och använts utan jämförande kontroller. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

7. Kontaktuppgifter

Deklira Ltd. är registrerat i Storbritannien under organisationsnummer 11152841. Deklira nås bäst på mail support(at)deklira.se för frågor om vårt användaravtal och för frågor om hantering av persondata.

8. Tvistlösning

Eventuella tvister som kan hänföras till Dekliras tjänster, eller dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag i svensk domstol. Vid tvist med Deklira har användare som är konsument möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.